ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden maken deel uit van alle met de klant aangegane, hetzij schriftelijke, hetzij mondelinge overeenkomsten.

Art. 1: De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Wijzigingen en meerwerken worden afzonderlijk aangerekend.

Art. 2: De voor de uitvoering van werken en levering vermelde termijnen zijn steeds bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn heeft de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding te vorderen, noch betaling van verschuldigde bedragen te weigeren.

In geval van overmacht heeft de aannemer het recht de overeenkomt van rechtswege te ontbinden en/of ze voor een door hem te bepalen termijn als geschorst te beschouwen.

Art. 3: De klant is er toe gehouden voor de uitvoering der werken een plan ter hand te stellen aan de aannemer, waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dgl. Duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voorvermelde leidingen en/of constructies.

Bovendien zal de klant de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden met betrekking tot de scheidingslijk met andere erven in verband met het planten van bomen en levende hagen. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vereiste officiële toelatingsvergunningen tot het uitvoeren van de werken dienen door de klant worden voorgelegd.

Art. 4: De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Deze planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of benaderende variëteiten.

Art. 5: Bij aanleg van daktuinen en groendaken zal de klant de aannemer schriftelijk inlichten aangaande de bouwconstructie en weerstand van het gebouw om de voorziene tuinaanleg behoorlijk te kunnen uitvoeren.

Art. 6: Alle leveringen worden door de klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen na factuurdatum.

Art. 7: Het terug in groei komen van de door de aannemer geleverde en geplante planten wordt vanaf de plantdatum voor een jaar gewaarborgd, voorzover het onderhoud op basis van een onderhoudscontract door de aannemer is gebeurd. De gratis vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts eenmaal en dit op vertoon van de afgestorven planten. De werkuren vallen ten laste van de klant.

De garantievoorwaarden vervallen in geval van overmacht zoals, overstroming, uitzonderlijke droogte of vorst.

De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden worden eveneens gewaarborgd volgens de desbetreffende normen. Het mislukken van een gazondoor eventuele terreinvervuiling, door welke oorzaak ook of door abnormale weersomstandighedenvalt nimmer ten laste van de aannemer. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. De garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.

Art. 8: Voor de uitvoering van de werken geschieden de betalingen als volgt: – 30% bij het sluiten van de overeenkomst – 50% volgens de vordering der werken – 20% bij het beëindigen der werken.

Al onze facturen zijn contant en netto betaalbaar te Aartselaar. De B.T.W. en mogelijke rechten zijn ten laste van de klant. Op alle niet betaalde facturen is vanaf de vervaldag een rente van 12% per jaar verschuldigd en daarnaast een door partijen overeengekomen schadevergoeding van 15%, dit alles van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een minimum van 150 euro. Bij het niet naleven van een toegestane betalingstermijn worden alle tot dan nog verschuldigde bedragen zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.